Polityka prywatności

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona internetowa www.500wat.pl stosuje powyższe przepisy RODO, chroniąc i przetwarzając Państwa dane osobowe. Przetwarzanie takich danych zawsze będzie odbywać się zgodnie z RODO. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją zawierającą najważniejsze zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych naszych klientów. 

 

 • 1. Ogólne informacje o przetwarzaniu
  danych osobowych klientów.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AGRO-BRONISZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Ikara 128a, 42-221 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379882, REGON: 142835186, NIP: 1182059731, e-mail: kontakt@500wat.pl („Administrator”).
 2. Administrator danych osobowych zbiera i wykorzystuje dane osobowe klientów do różnych uzasadnionych celów, w tym nawiązywania i zarządzania relacjami biznesowymi. Przetwarzamy te dane, które zostały nam udostępnione przez naszego klienta, lub które zostały pozyskane z rejestrów publicznych (np. CEIDG), w związku ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy z Państwem, a także realizowania obowiązków Administratora jako przedsiębiorcy.
 3. Państwa dane osobowe są zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania lub stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Przetwarzanie takich danych przez Administratora zawsze opiera się na ważnej podstawie prawnej i jest zgodne z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w Regulaminie lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO);
  2. utrzymania Konta założonego przez Państwa w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wysyłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. skontaktowania się z Państwem, jeżeli wypełnili Państwo formularz kontaktowy dostępny w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. prowadzenia marketingu usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  8. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w analogiczny sposób istotnie na nich wpływają.

 • 2. Udostępnianie danych osobowych.
 1. Dane klientów mogą być udostępniane upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom/współpracownikom Administratora, stronom trzecim dostarczającym odpowiednie usługi na podstawie umowy z Administratorem lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. w związku z dystrybucją biuletynów/ulotek reklamowych. Tacy dostawcy usług będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie będą mogli przetwarzać Państwa danych osobowych do swoich własnych celów. Podmiotom tym Administrator udostępnia Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO). 
 2. Dane klientów mogą być ujawniane podmiotom trzecim (audytorom, kontrolerom), jeśli ich ujawnienie jest konieczne w celu wykonania umowy, której stroną jest klient, lub gdy istnieje uzasadniony cel takiego ujawnienia. Ponadto dane klientów mogą zostać ujawnione stronom trzecim, jeśli dany klient wyrazi na to zgodę. W pewnych okolicznościach i zgodnie z obowiązującym prawem może być również konieczne ujawnienie danych osobowych władzom publicznym lub policji. Dane mogą na przykład zostać ujawnione policji w przypadku podejrzenia o oszustwo związane z kartami kredytowymi/płatniczymi.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem podmiotów, które dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuje tylko w przypadkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Informacje o podmiotach, którym zostały przekazane Państwa dane zawsze mogą Państwo uzyskać zwracając się bezpośrednio do Administratora przysyłając pytanie na adres e-mail: kontakt@500wat.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128A z dopiskiem „Dane osobowe”. 

 • 3. Zabezpieczenia.
 1. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. 
 2. Administrator podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zachowania poufności danych klientów. Dane klientów będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników/współpracowników, którzy otrzymali odpowiednie instrukcje dotyczące przetwarzania danych, aby zapobiec zniszczeniu takich danych lub ujawnieniu ich nieupoważnionym stronom trzecim. 
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z Państwa przeglądarki internetowej i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer strony internetowej www.500wat.pl.

 • 4. Prawa.
 1. Jako nasi klienci lub ich przedstawiciele posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody).
 2. Administrator jest w pełni świadomy praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W związku z tym wdrożyliśmy zasady dotyczące obsługi wniosków od klientów, w tym wniosków klientów o skorzystanie z ich prawa dostępu do danych.
 3. Powinni Państwo wiedzieć, że przysługuje Państwu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 4. W celu wykonania swoich praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.
 5. Mogą Państwo także zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 • 5. Usuwanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. przez okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w Regulaminu;
  2. przez okres wymagany przepisami o księgowości – w przypadku danych osobowych, które znajdują się w dokumentach sprzedaży;
  3. do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym celu – w przypadku danych osobowych, które zbierane są w celu wysyłania Państwu informacji handlowych;
  4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – w przypadku danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu jego usług;
  5. przez okres 3 lat od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników sklepu internetowego;
  6. przez okres 3 lat od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję;
  7. przez okres wymagany przepisami prawa – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Zapisz się do newslettera