Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1 Definicje
 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
Administrator podmiot, o którym mowa w §2 ust. 2 Regulaminu;
Cena cena brutto Towaru podana w Sklepie internetowym;
Konto funkcjonalność Sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie informatycznym Administratora;
Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która korzysta ze Sklepu internetowego, 
Konsument Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; a także Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej zamówienia Towaru związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Umowa umowa sprzedaży, zawarta pomiędzy Klientem, a Administratorem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego; 
Polityka Prywatności dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych Klientów, dostępny na Sklepie internetowym;
Producent podmiot produkujący Towary oferowane przez Administratora w Sklepie internetowym;
Regulamin niniejszy Regulamin;
Sklep internetowy Sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.500wat.pl; 
Towar rzecz oferowana przez Administratora do zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Zamówienie oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru, który Klient chce zamówić, sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru oraz dane Klienta.

 

 • 2. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www. 500wat.pl. 
 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest AGRO-BRONISZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Ikara 128a, 42-221 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379882, REGON: 142835186, NIP: 1182059731, e-mail: kontakt@500wat.pl
 3. Regulamin jest dostępny dla za pośrednictwem Sklepu internetowego w formie umożliwiającej jego odczytanie, pobranie, zapisanie i wydrukowanie. 
 4. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Administratora lub osób trzecich.

 

 • 3 Założenie Konta
 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klienci mają możliwość utworzenia Konta w Sklepie internetowym oraz logowania się na Konto w celu dostępu do treści dostarczanych przez Administratora, w szczególności złożenia Zamówienia.
 2. Założenie Konta na Sklepie internetowym jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 3. Za pośrednictwem Konta Klient może składać Zamówienia, przeglądać historię Zamówień oraz ma dostęp do ustawień, za pomocą których może zmienić swoje dane logowania.
 4. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest do wypełniania formularza dostępnego w Sklepie internetowym oraz akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Podczas zakładania Konta Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych, zgodnych z rzeczywistością.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.
 7. Klient otrzyma informację o założeniu Konta na wskazany przez niego adres e-mail.
 8. Klient ma możliwość usunięcia konta w każdej chwili bez podawania przyczyny. 
 9. Klient ma możliwość zalogowania się na Konto przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.
 10. Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających zalogowanie się na jego Konto.
 11. W przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu Administrator ma możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z Konta.
 12. Klient ma możliwość złożenia zamówienia również bez zakładania Konta.

 

 • 4 Złożenie Zamówienia
 1. Klient może przeglądać Towary dostępne w Sklepie, a następnie zamawiać je podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.  
 2. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 3. W celu zawarcia Umowy Klient musi złożyć Zamówienie. 
 4. Złożenie Zamówienia wymaga podjęcia następujących czynności:
  1. wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków;
  2. podania wskazanych (obowiązkowych) danych takich jak: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany Towar, telefon, adres e-mail albo zalogowania się na Konto;
  3. wyboru sposobu dostawy i metody płatności spośród opcji dostępnych na Stronie internetowej;
  4. zaznaczenia odpowiedniego pola, w którym Klient oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
  5. potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku. 
  6. Kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.
 5. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania w danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 6. Na mocy Umowy dotyczącej Towaru, Administrator zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru zamówionego przez Klienta i wydać mu ten Towar, a Klient zobowiązuje się Towaru odebrać i zapłacić Administratorowi Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy. 
 7. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia odpowiednio oznaczanego przycisku, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki. 
 8. Po dokonaniu zamówienia Towaru, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji. 
 9. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Administrator niezwłocznie poinformuje o tym Klienta telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 10. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub odstąpić od złożonego Zamówienia w całości informując o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w §2 ust. 2 Regulaminu.
 11. W przypadku określonym w ustępie powyżej, gdy Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar z góry, Administrator zwróci Klientowi należną kwotę lub odpowiednią jej część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części. 
 12. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient przy składaniu Zamówienia, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 5 Cena
 1. Cena Towaru jest podana podczas dokonywania składania Zamówienia w Sklepie internetowym. Podana cena jest wyrażona w polskich złotych oraz jest kwotą brutto. 
 2. Ceny Towaru mogą ulegać zmianie. Aktualne ceny Towaru są zawsze podane na Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia.
 • 6 Formy płatności
 1. Podczas dokonywania zakupu Towaru Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. płatność z góry przelewem tradycyjnym na konto bankowe podane przez Administratora;
  2. płatność z góry przelewem za pomocą bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu płatności dostępnego na Sklepie internetowym. 
 2. Klient, który podczas zakupu Towaru wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym, powinien uiścić należną kwotę w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Płatność z góry za pomocą bankowości internetowej jest realizowana poza Stroną internetową oraz obsługiwana przez system płatności Przelewy24, prowadzony przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON 301345068, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Zapłata za Towar zostanie dokonana zgodnie z warunkami określonymi przez podmiot odpowiedzialny za realizację płatności, o których Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem płatności. 
 5. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl

 

 • 7 Dostawa Towaru
 1. Towar zamówiony jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres. 
 2. Sposób dostawy Towaru jest każdorazowo podany na Stronie Internetowej, podczas składania Zamówienia. 
 3. Koszt dostawy Towaru jest każdorazowo podany na Stronie Internetowej, podczas składania Zamówienia. 
 4. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru ponosi Klient.
 5. Czas dostawy Towaru wskazany każdorazowo na Stronie Internetowej. Okres ten jest liczony od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Administratora lub otrzymania przez Administratora potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku płatności z góry szybkim przelewem online lub w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
 6. Do zakupionych Towarów lub Usług dołączana jest faktura lub paragon.
 7. W przypadku Towarów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Administrator zaleca sporządzenie protokołu szkody. 
 8. Towary dostępne w Sklepie internetowym są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 8 Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej Administratora, wskazane w niniejszym Regulaminie lub na Sklepie internetowym. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy umowę uważa się za niezawartą. 
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 9. Reklamacje.
 1. Administrator zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. 
 2. Konsument może zgłaszać reklamacje dotyczące Towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Ikara 128a, 42-221 Częstochowa adres e-mail: kontakt@500wat.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis wady będącej przyczyną reklamacji.
 5. Administrator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Administratora lub wykonanie przez Konsumenta uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Towaru do Administratora, powinien on, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem, dostarczyć Towar na adres wskazany przez Administratora.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej Towar nie może być dostarczony Administratorowi przesyłką za pobraniem. 
 8. Towar powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie oraz w stanie kompletnym. 
 9. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Administratorem dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. 
 10. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ na sklepie internetowym www.uokik.gov.pl.
 12. W stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

 • 10. Gwarancja.
 1. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. Jeżeli w opisie danego Towaru w Sklepie internetowym brak jest informacji na temat gwarancji Towaru, oznacza to, że Towar nie jest objęty gwarancją.
 3. Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez producenta, to dokument gwarancyjny zostanie dostarczony Klientowi wraz z Towarem. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji powinien on dostarczyć dokument gwarancyjny.

 

 • 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.
 1. W przypadku ewentualnych sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Administrator wyrazi zgodę). 
 2. Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postepowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. Administrator informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL) dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

 • 12. Dane Osobowe.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest AGRO-BRONISZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Ikara 128a, 42-221 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379882, REGON: 142835186
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na Sklepie internetowym.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 

 

 • 13. Prawa autorskie.
 1. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa do Sklepu internetowego i materiałów na niej prezentowanych. 
 2. Administrator informuje, że Sklep internetowy jak i jej zawartość merytoryczna zawiera teksty, znaki towarowe, logo oraz inne materiały chronione prawem autorskim. 
 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich przysługujących Administratora a wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 j.t. z późn. zm.)
 4. Klient uprawniony jest do wydrukowania pojedynczej kopii oraz do pobrania fragmentu dowolnej podstrony (lub podstron) znajdujących się na Sklepie internetowym wyłącznie do własnego użytku.
 5. Zabronione jest modyfikowanie papierowych oraz cyfrowych kopii wszelkich materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywanie ilustracji, fotografii, sekwencji audio i video lub też wszelkich grafik osobno bez towarzyszącego im tekstu.
 6. Należy zawsze wymienić Usługodawcę jako autora materiałów pochodzących ze Strony.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części materiałów zawartych na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej licencji od Administratora lub jego licencjodawców.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych zasad użytkowania w postaci wydrukowania, pobrania, skopiowania jakiejkolwiek części Sklepu internetowego, uprawnienie Klienta do korzystania z materiałów i treści zawartych na Sklepie internetowym wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Klient będzie zobowiązany według własnego wyboru do zwrócenia lub zniszczenia wszelkich posiadanych przez niego kopii materiałów pochodzących ze Sklepu internetowego.

 

 • 14. Funkcjonowanie Sklepu internetowego.
 1. Klient jest odpowiedzialny we własnym zakresie za zapewnienie sobie dostępu do Sklepu internetowego.
 2. Jednocześnie Klient powinien zapewnić, że wszystkie osoby trzecie które wchodzą na Stronę za pośrednictwem połączenia internetowego należącego lub używanego przez Klienta Strony są świadome postanowień niniejszego Regulaminu oraz będą ich przestrzegać.
 3. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. 
 4. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi plików cookies.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego przebiegało bez żadnych niedogodności dla Klientów.
 6. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość wystąpienia, krótkich przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, wynikających z niezbędnych napraw czy konserwacji.
 7. Jeżeli przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego nie są spowodowane czynnościami, o których mowa w ust. 7 Administrator zobowiązuje się poinformować Klientów o tym fakcie oraz przewidywanym okresie braku możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych na skutek przerwy lub opóźnienia w dostępie do Sklepu internetowego z jakiegokolwiek powodu.
 9. W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się na Konto Klient powinien poinformować o tym Usługodawcę, na adres e-mail wskazany w Regulaminie lub pisemnie na adres Administratora.

 

 1. 15. Naruszenie bezpieczeństwa.
 1. Zabronione jest niewłaściwe korzystanie ze Sklepu internetowego poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów czy programów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. 
 2. Zabronione jest uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Sklepu internetowego lub serwera, na którym przechowywana jest Sklep internetowy a także jakiegokolwiek serwera, urządzenia lub bazy danych związanych ze Stroną internetową.
 3. Zabronione jest naruszanie bezpieczeństwa Sklepu internetowego poprzez atakowanie Sklepu internetowego w postaci ataku typu odmowa usługi lub rozproszona odmowa usługi. 
 4. Poprzez naruszenie postanowień niniejszych zasad Klient dopuszcza się popełnienia czynu zabronionego za który grozi odpowiedzialność karną i odszkodowawczą. 
 5. W przypadku dokonania naruszeń Administrator zgłosi takie naruszenie odpowiednim organom ścigania oraz podejmie wszelkie możliwe czynności w celu ustalenia tożsamości osoby, która dokonała naruszenia. 
 6. W przypadku dokonania naruszenia prawo do korzystania ze strony takiej osoby wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym. 
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z rozproszonej odmowy usługi, wirusów lub innych technologicznie szkodliwych materiałów, które mogą mieć wpływ urządzenia, sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały Klientów Strony w związku z korzystaniem przez Klienta Strony lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie lub z powiązanych z nią wszelkich innych stronach. 

 

 • 16. Zmiany w Regulaminie.
 1. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę – który nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na Sklepie internetowym. 
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki Klientów powstałe przed dokonaniem takiej zmiany. 
 4. Każdy Klient zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. 
 5. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Administrator niezwłocznie usunie konto Klienta.

 

 • 17. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin dostępny jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Administratora.
 2. Regulamin został skonstruowany w oparciu o prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu Klientowi przysługuje prawo do kontaktu z Administratorem, drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Usługodawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
 7. Jeśli którekolwiek nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie byłoby ważne, wykonalne i zgodne z prawem, jeśli jakakolwiek jego część zostałaby usunięta, postanowienie będzie obowiązywać z wszelką modyfikacją niezbędną do nadania jej komercyjnego zamiaru przez strony.
 8. Administrator zaznacza, że mogą obowiązywać dodatkowe warunki oprócz niniejszego Regulaminu na przykład w sytuacjach w których Klienci uczestniczą w konkursach internetowych. W przypadku wystąpienia niespójności pomiędzy niniejszym Regulaminem a dodatkowymi warunkami, niniejszy Regulamin ma charakter rozstrzygający.

 

Zapisz się do newslettera